Z historie ČSOP

Klub přátel přírody LUPÍNEK

To byli děti a pedagogický sbor ze Speciální střední školy a základní školy v Žamberku.

Pomáhal lidem i krajině. I té kulturní. Tady právě na naší zahradě.

To znamená speciální pedagogové, učitelé, vychovatelky a asistenti pracující s žáky vyžadujícími zvláštní péči (Downův syndrom, tělesné postižení, mentální retardace, sluchové i zrakové postižení), s dětmi ze sociálně slabších rodin a s dětmi z rodin umístěných v Azylovém domě.

A taky byli kolektivním členem ZO ČSOP Žamberk.

O co se snažily?

Formou výletů, exkurzí a dalších ekologických akcí chceme vzbudit u dětí zájem o přírodu i o historii naší vlasti, objevujeme přírodní zajímavosti, učíme se, jak se chovat v přírodě, poznáváme zvířátka a rostliny. Znalosti z výuky si ověřujeme v praxi.

Účastníme se výstavek a soutěží, uklízíme přírodu, sbíráme přírodniny pro zvířátka na zimu, navštěvujeme pejsky v útulku. Při své činnosti se snažíme šetřit materiál a pomůcky a učíme se třídit odpady. Přírodovědnou a ekologickou činnost přizpůsobujeme schopnostem a možnostem jednotlivců.

Proč Lupínek?

Název jsme vymysleli společně, žáci i učitelé dohromady. Vysvětlili jsme si činnost, o kterou bychom měli zájem,  i přednosti spolupráce s ochránci přírody v našem městě. Z návrhů názvů jsme vybrali ten, který se podle nás nejvíce hodil pro naší ekologickou činnost. A to je právě „LUPÍNEK“.

Máme rádi zvířata.
A ona nás taky.

Historie

U CDM ČSOP jsme byli dříve registrováni jako Mladí ochránci přírody LUPÍNEK, později jsme přešli pod název Klub přátel přírody LUPÍNEK. Od r. 1990 spolupracujeme také jako kolektivní člen se ZO ČSOP v Žamberku.

Vzhledem k tomu, že kromě financí získaných sběrem papíru, nemáme žádný jiný finanční příjem, pomocí ekologických grantů z Města Žamberka a Pardubického kraje můžeme i těmto žákům nabídnout výlety a exkurze po naší vlasti, blízkém okolí a zajišťovat i další ekologické aktivity.

O Lupínku

 • Klub přátel přírody LUPÍNEK pracuje ve Speciální střední škole a základní škole v Žamberku
 • klub tvoří žáci a pedagogický sbor
 • od r. 1990 jsme Kolektivním členem ZO ČSOP v Žamberku, 52/04
 • registrace u CDM ČSOP v Praze jako KPP LUPÍNEK od 15. 4. 2002 (dříve Mladí ochránci přírody)

Nejsme líní, třídíme odpad.

Spolupráce

 • speciální pedagogové, ostatní učitelé, asistenti, vychovatelky (při jednotlivých akcích)
 • myslivci (při sběru přírodnin – odběr, pro zvířátka na zimu)
 • psí útulek – pí. Vrkočová (návštěva psího útulku)
 • Technické služby města a sběrna papíru (ekologické akce, sběr druhotných surovin)
 • ZO ČSOP (placení registrace, časopisy, materiál)
 • Pověřený úřad III. st. – Odbor životního prostředí a zemědělství v Žamberku (grant, brigády,   vystoupení, nástěnky)
 • Pardubický kraj (grant, soutěže)
 • SMOP ČSOP v Praze (brožurky a balíčky – např. Den Země)
 • zákonní zástupci žáků (finanční příspěvek na výlety a exkurze, sponzorské materiály)